Gerry V (2020)

Modern Kitchen

Location: North York

Renovations: Kitchen, Vanity